Văn hóa Nội Mông

Có khá nhiều tiếng địa phương được sử dụng ở Nội Mông như tiếng Chahar, Ejin-Alxa và tiếng Barghu-Buryat. Các dân tộc thiểu số Trung Quốc ở Nội Mông cũng có ngôn ngữ của riêng họ.

Chữ viết Mông Cổ vẫn được sử dụng ở Nội Mông, tuy nhiên chữ cái kirin được sử dụng rộng rãi hơn ở Ngoại Mông. Những người dân tộc Mông Cổ hiện nay biết nói sành sỏi ít nhất một thứ tiếng địa phương của Trung Hoa.

Social Media